ஆசிரியர்

ஆசிரியர்!!


"நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்ததற்கு காரணம் என் பெற்றோர்கள், இந்த உலகம் என்னிடம் வந்ததற்குக் காரணம் எனது ஆசிரியர் அரிஸ்டாடில்" - அலெக்ஸ்சாண்டர்