பிள்ளை நேய பாடசாலை.

 எல்லாப் பாடசாலைகளும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று கல்வி அமைச்சு எதிர்பார்க்கிறது..
ஆனால்.......?