பிள்ளை நேய பாடசாலை.

 எல்லாப் பாடசாலைகளும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று கல்வி அமைச்சு எதிர்பார்க்கிறது..
ஆனால்.......?


Five-critical-skills-to-empower-students-in-the-digital-age

1. Learn How to Ask the Right Questions
2. Know How to Get Answers
3. Learn About Work Created by Other Students
4. Know How to Work with People Around the World
5. Self-Reflect Upon Their Work